Lyceálna knižnica v Bratislave

Lyceálna knižnica Bratislava, Konventná č. 15
On-line katalóg

Abecedné
prezeranie

Vyhľadávanie
dokumentov

Lyceálna knižnica Bratislava, Konventná č. 15

Dátum poslednej aktualizácie databázy: 19. 05. 2017

V databáze sa nachádzajú záznamy dokumentov pochádzajúcich zo 16.-19. storočia. Databáza sa priebežne aktualizuje. Pozor: V databáze nie sú spracované v‘etky zbierky a dokumenty!. V súčasnosti obsahuje:

  1. Tlače 16. storočia z fondu Lyceálnej knižnice v Bratislave.
  2. Veľkú teologickú knižnicu (časť fondu Lyceálnej knižnice v Bratislave).
  3. Tlače 16.-19. storočia z fondu Ústrednej knižnice SAV.
  4. Fotokópie a mikrofilmy dokumentov 16.-19. storočia.
  5. Knižnicu Evanjelickeho gymnázia v Banskej Bystrici, deponovanú v ÚK SAV.
  6. Knižnicu Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre, deponovanú v ÚK SAV.
  7. Fond anababtistických rukopisov a tlačí zo Sobotista.
  8. Mapy.
  9. Obrazové dokumenty.
  10. Rukopisy.

Databáza obsahuje: 40 600 záznamov a 70 liniek na plne digitalizované dokumenty.

Ďal‘ie informácie o zbierkach neobsiahnutých v databáze: Ivona.Kollarova@savba.sk

Digitálne verzie niektorých dokumentov: http://oldbooks.savba.sk/digi/

Skratky použité v záznamoch:
bg. adresa - bibliografická adresa
ded. - dedikačný
ilustr. - ilustrácia
l. - list
príl. poézia - príležitostná poézia
prov. - proveniencia
rkp. - rukopisný
s. - strana
tab. - tabuľka
tit. - titulný
zach. - zachovaný


Náv‘tevníkov od 7. Novembra 2002

Bázy dát sú riadené systémom WEBIS
Copyright © 1998-2002, CEIT